Unity in Values Interconfessional Association is an autonomous, non-governmental, non-profit association, founded by the Informal Youth Group "Interviu", with the financial help of the European Commission, through the program " Youth in Action".

Without promoting any confessional points of view whatsoever, Unity in Values Interconfessional Association aims at watching, studying and exploiting the interconfessional phenomena within the European Community.

 Unity in Values Interconfessional Association is interested in partnerships with public or private organizations in Romania or abroad in order to run various interconfessional projects or activities.


L'association Interconfessionnelle Unity in Values - association autonome, non-gouvernementale  et non profit  fondée par le Groupe Informel  de Jeunes  « InterViu » avec l'aide financier de la Commission Européenne, par le Programme « Jeunesse en Action ».

Sans promouvoir  sous aucune forme des points de vue  confessionnels, l'Association Interconfessionnelle Unity in Values  cherche à monitoriser, étudier et exploiter le phénomène interconfessionnel  dans l'espace de la Communauté Européenne. 

L'Association Interconfessionnelle Unity in Values est intéressée à établir des partenairiats  avec des organisations publiques ou privées  nationales et internationales afin de dérouler des projets ou des activités  à caractère interconfessionnel.

Unity In Values Interconfessional Association

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA

Organele de conducere şi control ale Unity In Values Interconfessional Association sunt următoarele:

-         Adunarea Generală;

-         Comitetiul Director;

-         Cenzorul;

-         Expertul Contabil

Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor activi ai Unity In Values Interconfessional Association şi are urmatoarele atribuţii:

- adoptă şi modifică Statutul Unity In Values Association;

- aprobă Regulamentul de funcţionare pentru toate structurile Unity In Values Interconfessional Association;

- adoptă raportul de activitate şi cel financiar annual;

- decide asupra afilierii la alte instituţii naţionale şi internaţionale;

- alege şi/ sau revocă cenzărul;

- stabileşte obiectivele strategice ale activităţii din perioada dintre legislaturi şi direcţiile operative de activitate ale Unity In Values Interconfessional Association;

- validează admiterile de noi membri şi excluderile.

Hotărârile Adunării generale se adoptă cu votul a 50% + 1 din membrii Adunării Generale prezenţi - cu excepţia amendamentelor la Statut.

Convocarea Adunării Generale se face cu cel puţin 30 de zile înainte de ţinerea ei. Consiliul de Coordonare va propune ordinea de zi şi propunerile de decizie, oferind astfel membrilor posibiliatea de a lua poziţie faţă de acestea.

Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi. În cazul neîntrunirii cvorumului, se reconvoacă Adunarea Generală în termen de maximum 72 de ore, fără necesitatea cvorumului.

2) În cadrul Adunării Generale, fiecare membru membru are dreptul la un vot cu caracter deliberativ;

3) La Adunarea Generală pot participa, fără drept de vot, membrii de onoare sau alte persoane invitate;

4) Adunările Generale sunt conduse de preşedintele asociaţiei sau, în lipsă, de înlocuitorului acestuia;

5) Adunările Generale sunt ordinare şi extraordinare:

- adunările ordinare se întrunesc o data pe an şi se convoacă în termen cu cel puţin o lună înainte;

- adunările extraordinare au loc la solicitarea Comitetului Director Unity In Values Interconfessional Association, ori de cite ori este nevoie;

- adunările extraordinare pot fi convocate şi la cererea a minim 1/3 din numărul total al membrilor.

Comitetul Director este format din preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi coordonatorii departamentelor Unity In Values Interconfessional Association.

Atributiile Comitetului Director:

- convoacă Adunarea Generală;

- duce la îndeplinire deciziile şi recomandările Adunării Generale;

- rezolvă sarcinile administrative curente;

- elaborează strategia de acţiune şi programul anual de activităţi al Unity In Values Interconfessional Association;

- asigură atragerea fondurilor necesare implementării proiectelor şi activitatilor prevăzute;

- prezintă rapoarte de activitate în faţa Consiliului Unity In Values Interconfessional Association; 

- numeşte reprezentanţii Unity In Values Interconfessional Association  pe lângă diferite organe la care acesta este afiliat.

Funcţionarea Comitetului Director

1) Mandatul Comitetului Director al Unity In Values Interconfessional Association este de4 (patru) ani.

2) Comitetul Director se întâlneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin trimestrial.

3) Şedinţele Comitetului Director sunt conduse de către preşedintele Unity In Values Interconfessional Association.

Cenzorul este organul care asigură controlul financiar intern al Asociaţiei.

Cenzorul Unity In Values Interconfessional Association este stabilit prin vot de către Adunarea Generală în prima şedinţă a acesteia.

Cenzorul Unity In Values Interconfessional Association va avea studii superioare de specialitate.

Competenţele cenzorului:

- verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

- întocmeşte raportul anual şi îl prezintă Adunării Generale;

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;

Expertul Contabil

Acesta poate fi salariat al asociaţiei, ori poate colabora cu aceasta ca persoană fizică, ca persoană autorizată ori prin intermediul firmei pe care o reprezintă.
anigif.gif.png
Ce trebuie să faci pentru a deveni membru al Unity In Values Interconfessional Association?    

Pasul I. Citeşte Statutul şi Regulamentul de funcţionare al Unity In Values Interconfessional Association prezentate pe această pagină. De asemenea, informează-te cu privire la legislaţia care reglementează voluntariatul în România accesând link-ul de mai jos.

Pasul II. Alege un departament în care să-ţi desfăşori activitatea în mod preponderent: 
 1. 1.Departament Asistenţă
 2. 2.Departament Dezvoltare 
 3. 3.Departament Relaţii cu presa 
 4. 4.Departament Proiecte

(Vezi descrierea departamentelor în partea stângă a paginii InterViu)

Pasul III. Completează formularul de înscriere care trebuie să includă şi o scurtă scrisoare de intenţie din partea ta, apoi apasă butonul "Trimite!". După trimiterea formularului către administratorul acestei pagini vei fi contactat pentru semnarea contractului de voluntariat.
Ce trebuie să faci dacă ai devenit membru al Unity In Values Interconfessional Association?
 1. - Familiarizează-te cu activităţile specifice sectorului ONG! 
 2. - Implică-te cu regularitate în proiectele asociaţiei!
 3. - Dezvoltă-ţi abilităţi şi acumulează cunoştinţe în aria pe care ţi-o alegi!
 4. - Fă-ţi prieteni şi interacţionează cu profesionişti!
 5. - Participă la cursurile de formare profesională organizate de către asociaţie!
 6. - Solicită atestare pentru activităţile la care ai participat!
 7. - Solicită ajutor în elaborarea şi derularea unor proiecte proprii!
Unity In Values Interconfessional Association - asociaţie autonomă, neguvernamentală şi non-profit fondată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Programul "TIA".
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one