Unity in Values Interconfessional Association is an autonomous, non-governmental, non-profit association, founded by the Informal Youth Group "Interviu", with the financial help of the European Commission, through the program " Youth in Action".

Without promoting any confessional points of view whatsoever, Unity in Values Interconfessional Association aims at watching, studying and exploiting the interconfessional phenomena within the European Community.

 Unity in Values Interconfessional Association is interested in partnerships with public or private organizations in Romania or abroad in order to run various interconfessional projects or activities.


L'association Interconfessionnelle Unity in Values - association autonome, non-gouvernementale  et non profit  fondée par le Groupe Informel  de Jeunes  « InterViu » avec l'aide financier de la Commission Européenne, par le Programme « Jeunesse en Action ».

Sans promouvoir  sous aucune forme des points de vue  confessionnels, l'Association Interconfessionnelle Unity in Values  cherche à monitoriser, étudier et exploiter le phénomène interconfessionnel  dans l'espace de la Communauté Européenne. 

L'Association Interconfessionnelle Unity in Values est intéressée à établir des partenairiats  avec des organisations publiques ou privées  nationales et internationales afin de dérouler des projets ou des activités  à caractère interconfessionnel.

Unity In Values Interconfessional Association

CODUL ETIC (Document intern)

( Cap. I ) DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul cod etic se aplică membrilor şi volntarilor Unity In Values Interconfessional Association.

2. Prezentul cod etic are la ba bază un set de principii fundamentale, aşa cum sunt ele prezentate în Statutul asociaţiei. 

3. Cod etic al Unity In Values Interconfessional Association vizează:

- stabilirea normelelor generale de conduită în desfăşurarea activităţii asociaţiei;

- stabilirea unui set de responsabilităţi în desfăşurarea activităţii asociaţiei;

- oferirea unui instrument necesar în rezolvarea conflictelor de natură etică.

( Cap. II ) RELAŢII CARACTERISTICE 

Relaţiile abordate prin prezentul cod sunt:

1. Relaţia coleg-coleg

2. Relaţia membru/ voluntar şi beneficiar

3. Relaţia membru /voluntar şi reprezentanţii altor instituţii sau ai societăţii civile

( Cap. III ) NORME GENERALE DE CONDUITĂ ALE MEMBRILOR ŞI VOLUNTARILOR 

Art. I În relaţia memru/ voluntar - beneficiar se vor aborda următoarele norme generale de conduită:

1. Informare corectă:

a) Personalul asociaţiei trebuie să fie bine pregătit din punct de vedere profesional;

b) Membrii/ voluntarii asociaţiei îşi vor adapta limbajul profesional la capacităţile de înţelegere şi caracteristicile beneficiarului;

b) Membrii/ voluntarii asociaţiei vor furniza informaţii obiective, centrate pe problema beneficiarului şi vor comunica ceea ce clientul trebuie să ştie, nu cu ceea ce ar dori să audă.

2. Informare completă: 

a) În vederea abordării comprehensive a problemei, personalul asociaţiei îşi va construi relaţii cu profesionişti din diverse domenii de activitate; 

b) Membrii/ voluntarii asociaţiei vor prezenta beneficiarului toate avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile.

3. Informare adaptată/ specifică:

a) Informarea trebuie să fie adaptată în funcţie de nevoile şi problemele clientului.

4. Informare operativă: 

a) Informarea se realizează în cel mai scurt timp posibil de la momentul solicitării.

5. Informare competentă: 

a) Informarea se va realiza de către mai mulţi profesionişti, în funcţie de competenţele acestora şi nevoile beneficiarilor.

6. Relaţie contractuală:

a) Între părţi se va încheia un contract în care sunt specificate drepturile şi obligaţiile acestora precum şi sancţiunile în cazul nerespectării contractului.

7. Relaţie bazată pe nevoile beneficiarului:

a) Personalul asociaţiei trebuie să facă o analiză corectă, obiectivă a nevoilor şi problemelor beneficiarului;

b)  O echipă multidisciplinară va alege strategia şi metodele adecvate în rezolvarea problemelor cu care se confruntă beneficiarul.

8. Relaţie neutră/ imparţială: 

a) Membrii/ voluntarii asociaţiei nu vor face discriminări pe bază de: sex, religie, rasă, etnie, apartenenţă profesională, orientare politică sau sexuală şi venituri;

b) Membrii/ voluntarii asociaţiei vor evita transpunerea în starea emoţională a beneficiarului;

c) Membrii/ voluntarii asociaţiei nu se vor implica în relaţii sentimentale cu beneficiarii;

d) Membrii/ voluntarii asociaţiei nu vor folosi informaţiile obţinute în timpul consilierii în scop personal;

e) Membrii/ voluntarii asociaţiei nu vor influenţa beneficiarul în orientarea politică, religioasă, sexuală sau de altă natură;

f) Beneficiarul are dreptul la autodeterminare prin alegerea modalităţii de acţiune dorite, în urma prezentării opţiunilor de către membrii sau voluntarii asociaţiei;

g) Membrii/ voluntarii asociaţiei nu vor impune o decizie luată de către ei beneficiarului;

h) În timpul serviciilor oferite ( informare, consiliere, asistenţă, etc. ) membrii şi voluntarii asociaţiei vor pune interesul beneficiarului mai presus de interesul lor.

9. Participativă: 

a) Membrii/ voluntarii asociaţiei implică beneficiarii şi partenerii în întreg procesul de organizare şi dezvoltare a serviciilor furnizate;

b) Beneficiarii şi personalul sunt informaţi constant asupra procedurilor de participare a beneficiarilor în cadrul furnizării de servicii.

Art. II În relaţia coleg-coleg se vor aborda următoarele norme generale de conduită

1. Între colegi trebuie să existe o relaţie de cooperare şi susţinere reciprocă: 

a) La atingerea  obiectivelor Unity In Values Interconfessional Association contribuie toţi membrii şi voluntarii;

b) Mobilizarea şi implicarea tuturor membrilor sau voluntarilor în vederea realizării obiectivelor asociaţiei;

c) În cadrul serviciilor furnizate se pune accent pe o viziune multidisciplinară, fiind necesară o permanentă comunicare şi un transfer de date între colegi;

d) Colegii vor depune eforturi comune pentru realizarea unei comunicări eficiente prin transferul de informaţii, implicarea în identificarea şi soluţionarea problemelor.

2. Relaţia între colegi:

a) Nemulţumirile apărute între colegi vor fi exprimate direct şi imediat;

b) Acţiunile desfăşurate de către membrii şi voluntarii asociaţiei se vor baza pe implicarea egală a acestora, comunicare şi respect reciproc;

c) În cazul unui conflict fiecare are dreptul să-şi expună şi să-şi susţină punctul de vedere;

d) Conflictele personale nu vor afecta relaţiile de colegialitate şi profesionale.

3. În relaţiile dintre colegi se va folosi un limbaj adecvat şi decent:

a) Se va evita utilizarea injuriilor, cuvintelor calomnioase, expresiilor tendenţioase şi vulgare, precum şi a gesturilor inadecvate în relaţiile de colegialitate sau în faţa clienţilor.

4. Sinceritate şi corectitudine:

a) Se va evita denigrarea şi calomnierea cu bună ştiinţă a colegilor;

b) Se va evita dezvăluirea unor aspecte din viaţa privată/personală a colegilor care ar putea prejudicia imaginea acestora;

c) Opiniile exprimate vor fi conforme cu realitatea.

5. Deschidere la sugestiile colegilor, maleabilitate, flexibilitate şi atitudine conciliantă:

a) Colegii vor ţine cont de limitele profesionale ale fiecăruia şi vor lua în considerare opiniile celorlalţi profesionişti;

b) Deciziile se iau prin consens;

c) Se vor depune eforturi pentru evitarea conflictelor în relaţiile de serviciu;

d) În cazul unui conflict va exista o a treia persoană care va media conflictul, fie aleasă de cele două părţi, fie superiorul ierarhic;

e) Se va cultiva spiritul de echipă printr-o bună comunicare, împărtăşirea de experienţă şi respect.

6. Comportament competitiv loial:

a) În activitatea desfăşurată colegii se vor baza pe promovarea propriilor calităţi şi merite profesionale şi nu pe evidenţierea defectelor celorlalţi;

Art. III În relaţia membru/ voluntar - reprezentanţi ai altor instituţii şi ai societăţii civile se vor respecta următoarele norme generale de conduită.

1. Loialitatea faţă de fundaţie prin:

a) Obligaţia membrii/ voluntarii asociaţiei de a apăra prestigiul asociaţiei;

b) Abţinerea de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor asociaţiei;

c) Interzicerea oricăror aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile în care asociaţia are calitatea de parte.

2. Confidenţialitate: 

a) Membrilor/ voluntarilor asociaţiei le este interzisă dezvăluirea unor informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

b) Membrilor/ voluntarilor asociaţiei le este interzisă dezvăluirea informaţiilor la care au acces în exercitarea atribuţiilor de serviciu, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile fundaţiei sau ale unor colegi, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice.

c) Informaţiile cu privire la datele personale vor fi dezvăluite numai cu acordul persoanelor în cauză.

3. Evitarea folosirii imaginii asociaţiei în interes personal:

a) Membrii/ voluntarii asociaţiei nu vor folosi imaginea aceateia în scopul obţinerii unor avantaje materiale sau de altă natură;

b) În cazul participării la activităţi sau dezbateri publice, ca reprezentanţi ai asociaţiei, membrii şi voluntarii vor face cunoscut acest lucru şi vor respecta limitele recomandărilor primite din partea asociaţiei.

4. Evitarea denigrării asociaţiei sau colegilor şi promovarea unei imagini pozitive şi corecte a acesteia:

a) Angajaţii vor evita exprimarea publică a unor aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu politicile, strategiile, proiectele şi activitatea desfăşurată la nivelul asociaţiei.

6. Corectitudine:

a) Reprezentarea asociaţiei în faţa altor persoane şi instituţii de către membrii/ voluntarii acesteia se va face cu bună credinţă, contribuind astfel la realizarea scopului şi obiectivelor stabilite prin Statut.

7. Respect şi atitudine conciliantă:

a) Membrii/ voluntarii asociaţiei vor respecta libertatea opiniilor şi nu se vor lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate;

b) Membrii/ voluntarii asociaţiei vor evita pe cât posibil declanşarea unor conflicte în relaţia cu reprezentanţi ai altor instituţii sau ai societăţii civile;

c) În cazul apariţiei unor conflicte inevitabile se vor depune toate eforturile pentru rezolvarea lor pe cale amiabilă, inclusiv prin mediere.

anigif.gif.png
Ce trebuie să faci pentru a deveni membru al Unity In Values Interconfessional Association?    

Pasul I. Citeşte Statutul şi Regulamentul de funcţionare al Unity In Values Interconfessional Association prezentate pe această pagină. De asemenea, informează-te cu privire la legislaţia care reglementează voluntariatul în România accesând link-ul de mai jos.

Pasul II. Alege un departament în care să-ţi desfăşori activitatea în mod preponderent: 
 1. 1.Departament Asistenţă
 2. 2.Departament Dezvoltare 
 3. 3.Departament Relaţii cu presa 
 4. 4.Departament Proiecte

(Vezi descrierea departamentelor în partea stângă a paginii InterViu)

Pasul III. Completează formularul de înscriere care trebuie să includă şi o scurtă scrisoare de intenţie din partea ta, apoi apasă butonul "Trimite!". După trimiterea formularului către administratorul acestei pagini vei fi contactat pentru semnarea contractului de voluntariat.
Ce trebuie să faci dacă ai devenit membru al Unity In Values Interconfessional Association?
 1. - Familiarizează-te cu activităţile specifice sectorului ONG! 
 2. - Implică-te cu regularitate în proiectele asociaţiei!
 3. - Dezvoltă-ţi abilităţi şi acumulează cunoştinţe în aria pe care ţi-o alegi!
 4. - Fă-ţi prieteni şi interacţionează cu profesionişti!
 5. - Participă la cursurile de formare profesională organizate de către asociaţie!
 6. - Solicită atestare pentru activităţile la care ai participat!
 7. - Solicită ajutor în elaborarea şi derularea unor proiecte proprii!
Unity In Values Interconfessional Association - asociaţie autonomă, neguvernamentală şi non-profit fondată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Programul "TIA".
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one